Make your own free website on Tripod.com


שירות קבלת תלונות

 

 

שירות זה מאפשר הגשת תלונה רשמית למשטרת ישראל.

בשלב זה ניתן לטפל אך ורק בתלונות של תושבי קרית ים.  תלונות של תושבי ישובים אחרים לא תטופלנה. תיבדק אפשרות להרחיב את השירות בעתיד לאיזורים נוספים.

יש לקרוא בעיון את ההנחיות בהמשך לפני מילוי טופס בתלונה.

הגשת תלונה דרך האתר

הגשת תלונה דרך הפקס