Make your own free website on Tripod.com


טופס מסירת תלונה

הגשת תלונה דרך הפקס

אישור על קבלת התלונה יימסר למתלונן מספר ימים לאחר הגשתה באמצעות הטלפון.

הוראות:

1.     משכו את טופס מסירת תלונה. (על ידי לחיצה על הקישור מימין).
2.     הדפיסו את הטופס, מלאו בכתב יד לפי ההוראות בהמשך, ושלחו למספר הפקס המצוין בראשית הדף.
3.     קבלת פקסים החל מהשעה 24:00 ועד השעה 17:00 בלבד.

הנחיות חשובות למילוי טופס התלונה: