Make your own free website on Tripod.com


 

טופס מסירת תלונה

 

 

הגשת תלונה דרך האתר

טופס זה יועבר לתחנת השיטור הקהילתי בקרית ים, לטיפול המש"ק.

אישור על קבלת התלונה יימסר למתלונן מספר ימים לאחר הגשתה באמצעות הדואר האלקטרוני או הטלפון.

הנחיות חשובות למילוי טופס התלונה:

 

פרטי מוסר התלונה:

מספר זהות ב-9 ספרות
שם משפחה
שם פרטי
שם האב
תאריך לידה
זכר
נקבה
מין
רחוב מען מגורים
מספר בית  
ישוב  
 
מספר טלפון בבית
שם ומען מקום העבודה  
מספר טלפון נוסף
(נייד או בעבודה)
 
כתובת דואר אלקטרוני  

התלונה (בפירוט, לפי ההנחיות בראשית הדף):