Make your own free website on Tripod.com


טופס התנדבות למשמר האזרחי

 

 

מספר זהות ב-9 ספרות
שם משפחה
שם פרטי
שם האב
תאריך לידה
זכר
נקבה
מין
רחוב מען מגורים
מספר בית  
ישוב  
מיקוד    
 
ארץ לידה
כן
לא
?האם שרתת בצה"ל
מספר אישי בצה"ל  
דרגה צבאית  
מקצוע צבאי  
כן
לא
ידיעה בתפעול נשק  
(סוג בריאות בצה"ל (פרופיל  
מספר טלפון בבית

מספר טלפון נייד

 
סוג רשיון נהיגה אזרחי  
שנת הוצאת רשיון נהיגה  
שם ומען מקום העבודה  
פרטי לא
משא מסחרי
?האם הנך בעל\ת רכב
לא
פרטי
צבאי
?האם הנך מחזיק\ה נשק בביתך
כתובת דואר אלקטרוני  
הערות