Make your own free website on Tripod.com


שירות קבלת תלונות

 

 

.שירות זה מאפשר הגשת תלונה רשמית למשטרת ישראל

תלונות של תושבי ישובים אחרים לא .קרית ים בשלב זה ניתן לטפל אך ורק בתלונות של תושבי
.תטופלנה. תיבדק אפשרות להרחיב את השירות בעתיד לאיזורים נוספים

.יש לקרוא בעיון את ההנחיות בהמשך לפני מילוי טופס בתלונה

הגשת תלונה דרך האתר

הגשת תלונה דרך הפקס