Make your own free website on Tripod.com


 

טופס מסירת תלונה

 

 

הגשת תלונה דרך האתר

.טופס זה יועבר לתחנת השיטור הקהילתי בקרית ים, לטיפול המש"ק

אישור על קבלת התלונה יימסר למתלונן מספר ימים לאחר הגשתה באמצעות הדואר האלקטרוני או
.הטלפון

:הנחיות חשובות למילוי טופס התלונה

. -חובה למלא את כל השדות המסומנים ב

.יש לרשום בגוף התלונה תאריך, זמן ומקום ביצוע העבירה

.(יש לרשום כמה שיותר פרטים אישיים על החשוד\ים, כתובת ומספר טלפון \ פלאפון (אם קיים

,במידת הצורך, יש לציין את תיאורו החיצוני של החשוד (גיל, גובה, מבנה גוף, צבע שיער, צבע עיניים
.(גוון עור וסימנים חיצוניים אחרים

.תלונה אשר הוגשה שלא לפי ההנחיות הנ"ל לא תטופל

 

:התלונה מוסר פרטי

מספר זהות ב-9 ספרות
שם משפחה
שם פרטי
שם האב
תאריך לידה
זכר
נקבה
מין
רחוב מען מגורים
מספר בית  
ישוב  
 
מספר טלפון בבית
שם ומען מקום העבודה  
מספר טלפון נוסף
(נייד או בעבודה)
 
כתובת דואר אלקטרוני  

:(בפירוט, לפי ההנחיות בראשית הדף) התלונה