Make your own free website on Tripod.com


פענוח פשיעה וצמצומה בעזרת הציבור

 

 

 

קהילה חזקה ואיכפתית מסוגלת להפחית פשיעה ואף
למנוע אותה. שותפות זו מביאה להצלחה רבה יותר
במאבק בפשיעה ובעבריינות. לחלופין, פשיעה ופחד
מפשיעה מתפתחים היטב בתנאים של הזנחה פיזית
.וחברתית, כתוצאה מאדישות התושבים

,המשטרה אינה יכולה לטפל בפשיעה ובעבריינות לבדה
כיוון שהיא אינה שולטת בתנאים החברתיים הגורמים
.להיווצרותה

על כן, הנכם מתבקשים לסייע לנו במאבק בפשיעה על
ידי מסירת מידע שיוביל ללכידת עבריינים ולמניעת עבירות
:המתרחשות באזור מגורכם, כגון

.שימוש וסחר בסמים מסוכנים
.אחזקת רכוש החשוד כגנוב
אלימות לסוגיה: אלימות במשפחה, אלימות כלפי
.'חסרי ישע וכו
.אלימות רחוב, בריונות וונדליזם

 

ניתן למסור מידע הקשור בפשעים שבוצעו וטרם פוענחו
.על ידי המשטרה, או על פשעים המתוכננים להתבצע

טופס מסירת מידע על פעילות עבריינית -השתמשו ב

ניתן לדווח גם בטלפון או בפקס למפקד השיטור הקהילתי
.
יצירת קשר בקרית ים. פרטים בדף