Make your own free website on Tripod.com


(מתוך ערכת הדרכה לשוטר - הסברה במוסדות חינוך, מאי 1999)

 

רשימת הנושאים:

ההתנהגות האלימה ומקורותיה
המטרה: מתן מידע על מנת להפריך מיתוסים, להציג עובדות ולשנות עמדות.

אלימות בקרב בני נוער
המטרה: הצגת נתונים, מגמות ותופעות מאפיינות ע"מ לחשוף את הקורא לתופעת האלימות ושלתפו בנסיונות התמודדות עמה.

המשטרה ומלחמתה באלימות נוער
המטרה: הצגת מדיניות המשטרה והמפגש בינה לבין הנער העבריין. תהליכים ותוצאות צפויות.